Programový manifest

Hnutia zvrchovaného a prosperujúceho Slovenska (HZaPS)


Preambula

Zločinný vykorisťovateľský spoločenský systém, ktorého hybnou silou je honba za ziskom, bohatstvom a mocou vedie k neustálej koncentrácii čoraz väčšieho bohatstva v rukách čoraz užšej skupiny ľudí, čo zákonite smeruje k upevňovaniu diktatúry veľkokapitálu a likvidácii posledných zvyškov zdanlivej demokracie v rámci nastoľovania totality nového svetového poriadku. Tento zločinný spoločenský systém, ktorý má na svedomí stámiliónové ľudské obete v dvoch svetových vojnách, krvavých prevratoch a revolúciách, ktorý uvrhol do dlhového otroctva celé národy, štáty a ich obyvateľstvo, ženie civilizáciu na pokraj vojnovej, ekonomickej a ekologickej katastrofy. Uvedomovanie si tohto nebezpečného civilizačného smerovania zodpovednou časťou obyvateľstva privádza k formovaniu mohutnejúceho národnooslobodzovacieho hnutia spod diktátu globálneho fašizmu. Zatiaľ má toto hnutie živelný charakter a nemá jasne stanovené ciele, ani rozpracovanú stratégiu a taktiku zápasu o spravodlivú spoločnosť. Aj keď je Slovensko iba malou súčasťou celosvetového súkolesia, jeho osud v mnohom závisí od toho, na akú cestu sa vyberie, či na cestu smerujúcu k vlastnému zániku alebo na cestu záchrany, prosperity a zvrchovanosti. Ak si Slovensko jasne vytýči svoj strategický cieľ formovania spravodlivého spoločenského systému, ako aj cestu k nemu v podobe dobre prepracovaných postupných krokov, môže sa stať vzorom pre iné európske národy a v spoločnom úsilí s nimi pretransformovať súčasnú EÚ na dobrovoľné hospodárske spoločenstvo rovnoprávnych štátov bez politickej diktatúry byrokratického aparátu EÚ, ktorý bude rozpustený spolu s európskym parlamentom a nahradený radou pozostávajúcou zo zástupcov vlád jednotlivých krajín.

CIEĽ

Základným cieľom je formovanie vyspelej slobodnej demokratickej spoločnosti bez vykorisťovania človeka človekom, ktorá vytvorí predpoklady pre primeraný materiálny blahobyt, tvorivú sebarealizáciu a neobmedzený duchovný rozvoj každého občana, ktorá na najvyšší piedestál vyzdvihne ľudskú dôstojnosť a morálku, vzájomnú spoluprácu a solidaritu. Spoločnosť môže prosperovať, len ak na jej čele stoja múdri, vzdelaní a šľachetní ľudia.

Základným motívom žitia sa stane nachádzanie šťastia človeka v tvorivej sebarealizácii, práci pre spoločné dobro, kedy hodnota človeka bude odvádzaná od jeho schopnosti tvoriť a dávať, nie od toho, koľko vlastní, nie aký je bohatý materiálne, ale duchovne. Materiálne zabezpečenie má byť dostupné každému v miere, ktorá garantuje všetky jeho sociálne istoty, aby sa mohol vzdelávať a tvorivo rozvíjať. Iba so vzdelaným obyvateľstvom s tvorivým duchovným potenciálom je možné úspešné napredovanie celej spoločnosti. Základnou hybnou silou spoločnosti nemôže byť honba za ziskom, mocou a materiálnym bohatstvom, ale cesta za duchovným bohatstvom.

SÚČASNÝ STAV

Aby sme sa mohli vydať na cestu za stanoveným cieľom, je nutné dôkladne analyzovať stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, aby sme vedeli, od čoho sa odraziť, ako zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu situácie a ako postupne meniť súčasné veľmi nepriaznivé okolnosti.

Súčasný stav je dôsledkom dlhodobého cieľavedomého riadenia a usmerňovania spoločenského vývoja riadiacou centrálou svetovládnych mocenských elít s cieľom nastolenia globálnej diktatúry, totálneho ekonomického a duchovného zotročenia človeka a postupnej genocídy veľkej časti populácie.

Postupnosť nastoľovania globálnej svetovlády s centrálou v Londýne za posledné storočie:

 • ovládnutie bankovníctva a finančníctva
 • podvodné získanie práva emisie USD cez FED súkromnými centrálnymi bankármi v r. 1913 a formovanie USA ako nástroja nastoľovania svetovlády mocenských elít
 • vyvolanie 1. svetovej vojny, rozpad Ruského impéria a Rakúsko-Uhorskej monarchie, oslabenie Nemecka a rozšírenie Britského impéria (nechcená prekážka - vznik ZSSR)
 • vyvolanie krachu na burze v New Yorku v r.1929, obrovskej hospodárskej a finančnej krízy, presun značnej časti bohatstva, priemyslu a nezávislých bánk do rúk centrálnych bankárov - ovládnutie značnej časti hospodárstva USA
 • rozmach fašizmu v Európe, podpora Hitlera a jeho zámerov na napadnutie ZSSR. Druhá svetová vojna (nechcený dôsledok - rozpad koloniálnej sústavy a vznik socialistickej sústavy)
 • USA sa stávajú svetovým hegemónom vyvolávajúcim vojny, prevraty a teror po celom svete
 • rozpad ZSSR a socialistickej sústavy, rabovanie surovinového bohatstva Ruska v 90-tych rokoch 20. storočia (prekážka - nástup Putina a vzostup Ruska ako veľmoci)
 • Arabská jar a zaplavenie Európy moslimskými migrantmi s cieľom preformovania národov Európy a nastolenia diktatúry fašistického európsko-islamského kalifátu (prekážka - zásah Ruska v Sýrii a zabránenie rozšírenia požiaru islamských vojen do okolitých krajín a na územie Ruska)
 • Majdan v Kyjeve (prekážka - rozvrátená Ukrajina je ťažkým bremenom na pleciach EÚ, prinavrátenie Krymu Rusku, odčlenenie časti Donbasu)
 • neúspešné pokusy o štátny prevrat či farebnú revolúciu v Rusku s cieľom ovládnutia a rozčlenenia Ruska na množstvo vazalských štátov (prekážka - upevnenie postavenia Putina a doplnenie ústavy o články zvyšujúce suverenitu Ruska),
 • premena EÚ na nástroj likvidácie európskych národov a štátov nastoľovaním zvrátenej gender ideológie LGBTI a islamizácie Európy (prekážka - odpor V4, hlavne Maďarska a Poľska)
 • snaha o vyprovokovanie vojnového požiaru medzi Ruskom, okolitými štátmi a Európou (prekážka - prevaha Ruska v podobe novej generácie raketových systémov)
 • spustenie pandémie COVID 19 s cieľom zruinovania mnohých odvetví priemyslu, hlavne drobného a stredného podnikania, likvidácie základných ľudských práv a slobôd, poškodenia zdravia obyvateľstva hromadným očkovaním nebezpečnou vakcínou v záujme farmaceutických spoločností (prekážka - rast antiglobalistického hnutia)
 • pripravované povinné začípovanie obyvateľstva, odstránenie hotovostných peňazí, totálne ovládnutie a zotročenie obyvateľstva (prekážka - prebúdzanie sa obyvateľstva a rast antiglobalistického hnutia).


Súčasná situácia na Slovensku po nástupe nekompetentnej, zapredanej a vlastizradnej vlády je kritická. Vláda ničí národné hospodárstvo a zbavuje Slovensko, ktoré je vazalským štátom EÚ a západných mocností (Nemecko, Francúzsko), posledných zvyškov štátnej suverenity a národnej zvrchovanosti. Cesta vymanenia sa z tejto vazalskej závislosti bude ťažká, nie však nemožná. V súčasnosti prebieha zúrivá hybridná vojna medzi silami, ktoré nás ženú do otroctva a silami, ktoré sa snažia z tohto otroctva vymaniť a vydať sa na cestu oslobodenia, pravdy a spravodlivosti.

Hybridná vojna prebieha na viacerých úrovniach. Dôkladné poznanie zámerov síl zla je dôležité pre formovanie stratégie a taktiky sebaobrany a postupného preberania iniciatívy:

1. Duchovná úroveň - úroveň sebauvedomenia človeka

Z duchovnej podstaty človeka pramení jeho ľudská dôstojnosť a pravá sloboda. Liberalizmus, ktorý navonok hlása slobodu, v skutočnosti pod svojou maskou skrýva snahu o zotročenie človeka. Za najvyššiu hodnotu považuje peniaze, je ideológiou kapitalizmu, ktorého základnou hybnou silou je honba za ziskom, bohatstvom a mocou, čo zákonite deformuje spoločnosť. Honba za peniazmi deformuje morálne a duševné hodnoty, obmedzuje a doslova prekrúca ľudské poznanie, výsledkom čoho je skutočnosť, že pravda sa fakticky stala tovarom. Pravda už nie je výsledkom analýzy či diskusie, ale je determinovaná záujmami a veľkosťou kapitálu. Čím je kapitál väčší, tým je kúpená pravda neotrasiteľnejšia. Vzhľadom na to, že čoraz väčšie bohatstvo a moc sa sústreďuje v rukách čoraz užšej elity, kúpená pravda sa stáva čoraz viac plochou a obmedzenejšou, čím sa mení na lož. Kým pravda človeka povznáša, oslobodzuje a zušľachťuje, lož ho degraduje a zotročuje. V takomto duševne pokrivenom stave, bez názorovej diskusie, bez akceptovania iných postojov, sa spoločenstvo nachádza už len krôčik od nastolenia globálneho korporatívneho fašizmu.

2. Ideologická a informačná úroveň

Ideologickým nástrojom síl zla je lož, ktorú manipulačnými praktikami predkladajú ako jedinú prípustnú pravdu. Darí sa im, lebo cez moc nad peniazmi ovládajú takmer celú mediálnu sféru propagujúc primitívnu zábavu, plytkú a konzumnú kultúru braku, zvrátených hodnôt, šíriac cez masovokomunikačné prostriedky svoju demagógiu, lož, lynčovanie politických protivníkov, kŕmiac školskú mládež zhubnou vlastizradnou ideológiou. Svoje zámery dosahujú hlavne pôsobiac na city a pudy tak, aby v ľuďoch vzbudzovali strach, hnev a nenávisť, ktorú šikovnou manipuláciou smerujú na svojich protivníkov hádžuc na nich more špiny. Cez svojich platených prisluhovačov a masmédia ovládajú davy ženúc ich do záhuby.

Pokrytectvom maskujú svoje podlé zámery, aby oklamali dôverčivé masy:

 • Hovoria o liberálnej demokracii, majú však na mysli nastolenie diktatúry veľkokapitálu (liberálny fašizmus) a likvidáciu skutočnej demokracie (vlády ľudu).
 • Hovoria o ľudských právach majúc pritom na mysli potlačenie práv človeka a jeho zotročenie (ekonomické aj duchovné), nastolenie teroru zvrátenej gender ideológie LGBTI a feminizmu.
 • Ak hovoria o multikulturalizme a kultúrnom obohacovaní, majú na mysli likvidáciu európskej kultúry a kresťanstva, preformovanie (odstránenie) európskych národov a islamizáciu Európy.
 • Ak hovoria o právach žien, majú na mysli ich zotročenie, vyvolávanie nenávisti voči mužom, propagáciu neviazaného sexu a rozvrat rodiny, demografický kolaps európskeho obyvateľstva a jeho náhradu cudzím ľahko ovládateľným etnikom.
 • Ak hovoria o potrebe prijímať migrantov vraj zo solidarity a súcitu k ním, majú na mysli našu postupnú genocídu.
 • Ak hovoria o európskych hodnotách, majú na mysli likvidáciu kresťanských hodnôt, degradáciu človeka na bezduchého konzumenta a otroka (žiadne vyššie ideály, vlastenectvo, ľudská dôstojnosť, šľachetnosť a pravá sloboda).
 • Ak hovoria o boji za demokraciu a šírení humanizmu, majú na mysli organizovanie štátnych prevratov, odstraňovanie nepohodlných režimov, prinášanie "bombovej" demokracie, vojen, revolúcií a krviprelievania.
 • Ak hovoria o slobode slova, majú na mysli len slobodu šírenia ich zvrátených ideí. Pravdu a jej nositeľov prenasledujú, alternatívne média označujú za konšpiračné, presadzujú tvrdú cenzúru v mediálnom priestore a na sociálnych sieťach.
 • Ak hovoria o boji proti konšpiračným teóriám a dezinformáciám, majú na mysli boj proti tým, čo odhaľujú ich sprisahania (konšpirácie), provokácie a podlé zámery.
 • Ak hovoria o občianskej spoločnosti, majú na mysli nimi dotované politické mimovládne organizácie s ich úderkami, ktoré si nárokujú politickú moc nad štátom a dotácie od štátu s cieľom jeho deštrukcie (viď. Istanbulský dohovor).

Vďaka obrovským finančným zdrojom sa im v informačnej vojne zatiaľ darí. Majú moc nad médiami, pracujú pre nich ich spravodajské služby, takmer všade pôsobí ich platená piata kolóna (kúpení a zapredaní politici, ideológovia, analytici, "intelektuáli", právnici, sudcovia, prokurátori, policajti...).

3. Politická oblasť

Sily globálneho fašizmu majú zatiaľ pod svoju kontrolou EÚ, NATO a väčšinu liberálnych vlád v Európe na čele s liberálnymi, neoliberálnymi a progresivistickými stranami. V USA je to demokratická strana. Svoje zámery presadzujú v jednotlivých krajinách aj cez piatu kolónu a tretí sektor, hlavne vlastizradné politické mimovládne organizácie. Organizujú a riadia štátne prevraty a farebné revolúcie - arabská jar, násilný nacisticko-fašistický štátny prevrat na Ukrajine, pokus o zvrhnutie Ficovej vlády zosnovaním sakrálnej obete Kuciaka, pokus o štátny prevrat v Bielorusku, Kirgizsku, provokácie s otravami a falošnými chemickými útokmi. Namiesto sľubovanej slobody, demokracie a odstránenia korupcie výsledkom ich aktivít je rozvrátená krajina, prudký nárast biedy, rozkradnuté a zlikvidované národné hospodárstvo, bratovražedné prelievanie krvi, nehorázne zadlženie krajín voči MMF, nebotyčná korupcia.

4. Ekonomická oblasť

Keď v polovici 70-tých rokov minulého storočia Keynesovský ekonomický model založený na dôležitej úlohe štátu pri spravovaní hospodárstva hlavne čo sa týka investičnej politiky stimulujúcej ekonomický rast bol nahradený ekonomickým liberalizmom Friedmana, ktorý hlása oslabenie úlohy štátu v prospech posilnenia dominantnej úlohy záujmov veľkokapitálu, začalo to ísť s ekonomikou Západu dole vodou. Bohatstvo sa presúvalo do rúk čoraz užšej skupiny vládnucej vrstvy (elity), stredná trieda zanikala a zadlženie štátov a obyvateľstva prudko narástlo. Pre liberalizmus, či už ekonomický alebo politický je príznačné, že privádza akýkoľvek dovtedy fungujúci systém ku kolapsu a krachu. Samodeštrukčné procesy v USA bežia na plné obrátky, situácia je mimoriadne výbušná, sociálne napätie obrovské. Liberálny ekonomický model vedie k stupňujúcemu sa zotročovaniu človeka práce, zbavovaniu ľudí ich majetku (domov, bytov a pôdy) v prospech rastu ziskov a bohatstva veľkokapitálu, sprevádzaného zhoršovaním sociálnej situácie pracujúcich a odkázaných občanov.

Západná ekonomika je v obrovskej kríze, zadlženosť nebotyčná, finančná bublina na trhoch s cennými papiermi nafúknutá na prasknutie, globálny kolaps predo dvermi. USA ako nástroj nastoľovania svetovlády zlyhávajú a čakajú ich obrovské problémy. Liberalizmus naplno odhalil, že USA boli len nástrojom v rukách mocenských elít na nastoľovanie ich svetovlády.

5. Vojenská oblasť

Rusko vo vývoji raketových zbraní predbehlo USA a NATO o celú generáciu. Trump sťahuje svoje vojská z miest vojnových konfliktov, odmieta, aby USA zasahovali do lokálnych konfliktov v záujme globálnych elít. Len nenásytné nároky jastrabov (zbrojných koncernov) a zlovestné zámery mocenských elít bránia vlasteneckým demokratickým silám v USA, aby rozvinuli vzájomne výhodnú spoluprácu s Ruskom. Elity globálneho fašizmu vidia svoju jedinú nádej v odstránení skutočne demokratických síl USA, ovládnutí Ruska cez 5. kolónu alebo jeho zničení vo vojnovom konflikte, ktorý chcú rozpútať na európskom kontinente. Žiaľ, v týchto ich zámeroch nebezpečnú úlohu hrá Poľsko, ktoré spolu s Ukrajinou môže byť zneužité na útok proti Rusku a vyvolanie bratovražednej vojny medzi Slovanmi. Rusko si je však veľmi dobre vedomé týchto zlovestných zámerov a nepripustí, aby došlo k ich naplneniu. Naše členstvo v agresívnej vojenskej organizácii NATO nepredstavuje žiadnu bezpečnostnú garanciu pre Slovensko, iba nebezpečenstvo v prípade, žeby táto organizácie vstúpila do vyprovokovaného vojnového konfliktu s Ruskom či iného vojnového požiaru.

Sily globálneho fašizmu nakoniec v hybridnej vojne prehrajú. Totiž veľkou slabinou svetovládnych mocenských elít je ich malá početnosť - pár desiatok či stoviek rodových klanov. Stačí ich pripraviť o hlavný zdroj ich moci - nadvládu nad peniazmi a ich "svetovláda" sa rozsype ako domček z kariet. Predo dvermi je celosvetová reforma medzinárodného menového systému, nachádzajúci sa v obrovskej finančnej dlhovej kríze, do ktorej ho vohnala nenásytná pažravosť svetovládnych elít. V blízkej budúcnosti sa očakáva nové geopolitické usporiadanie sveta po víťazstve demokratických síl v hybridnej vojne nad silami globálneho fašizmu. Je potrebné, aby sa už teraz začalo Slovensko pripravovať na túto udalosť.

PROGRAMOVÁ PLATFORMA HNUTIA (ČO a AKO?)

Cesta od súčasného stavu k cieľu vybudovania sociálne spravodlivej spoločnosti predstavuje riadený postupný transformačný proces, ktorý sa musí realizovať vo všetkých dôležitých oblastiach spoločenského života:

Spoločenský a politický systém

Cieľom je pretransformovať súčasnú zdanlivú demokraciu do demokracie skutočnej. Pod maskou súčasnej demokracie sa v skutočnosti skrýva diktát veľkokapitálu, hlavne nadnárodného uskutočňovaného cez byrokratický aparát EÚ a zapredané vlády a média hlavného prúdu.

Globálny fašizmus je diktátom finančného kapitálu a nadnárodných korporácii, kde bohatstvo a moc sú skoncentrované v rukách úzkej nadnárodnej finančnej elity.

Demokracia je vôľa ľudu, ktorá vychádza z princípu: "Vox populi, vox Dei", čiže "Hlas ľudu, hlas Boží". Ak človek vychádza z hlasu svojho svedomia, ktorý je hlasom Božím v ňom samom, podvedome cíti, čo je ľudská dôstojnosť, a tak sa snaží o to, aby jeho život a život ostatných bol dôstojný a hodnotný. Vie svojím "sedliackym" rozumom a ľudským citom správne rozlišovať medzi Dobrom a Zlom, Pravdou a Lžou. Ak by pri správe veci verejných tento hlas ľudu (svedomia) prevládal, mohli by sme hovoriť o tom, že žijeme v demokracii.

Moc v riadení spoločnosti je štruktúrovaná, pozostáva z mnohých vrstiev a hierarchických úrovní, pričom základné vrstvy, ktoré vytvárajú pyramídu moci sú nasledujúce:

 • Ľud (národ)
 • Politická moc (parlament, vláda, prezident, súdnictvo, bezpečnostné orgány štátu...)
 • Finančná (ekonomická) moc, lokálna finančná oligarchia
 • Nadnárodná finančná elita (centrálni bankári) a im patriace nadnárodné korporácie


V skutočnej demokracii by moc mal mať v rukách ľud (národ), ktorý by ju delegoval svojim zvoleným zástupcom - najlepším predstaviteľom svojho národa (politikom), ktorí by reprezentovali jeho záujmy. To znamená, že politická moc by bola podriadená vôli ľudu. Takisto ekonomická moc - kapitalisti a podnikatelia by boli podriadení politickej moci štátu, ktorá by reprezentovala a chránila záujmy občanov v zmysle zákonov, ktoré by tieto záujmy vyjadrovali.

V skutočnosti nie je politická moc podriadená záujmom ľudu, ale veľkokapitálu. Aj keď zdanlivo v parlamentných voľbách ľud deleguje politickú moc svojím zástupcom, v skutočnosti sa k vláde dostávajú sily, ktoré reprezentujú záujmy veľkokapitálu a vedú národ do otroctva. Deje sa to preto, že média hlavného prúdu v rukách mocenských elít predstavujú informačnú veľmoc, ktorá manipuluje verejnou mienkou tak úspešne, že usmerňuje zmanipulované stádo tam, kam ho chce dostať. Elity veľkokapitálu pre dosahovanie svojich zámerov korumpujú členov parlamentu, vlády, justície, prokuratúry, bezpečnostných zložiek. Preto je veľmi dôležité viesť efektívnu obranu v informačnej vojne a postupne preberať iniciatívu prebúdzajúc nevedomé masy. Nie je prípustné, aby politické mimovládne organizácie financované zo zahraničia ovplyvňovali a riadili politický život krajiny v záujme ich mecenášov a zahraničných tútorov. Je potrebné prijať zákon obdobný zákonu FARA (zákon o registrácii zahraničných agentov) v USA, podľa ktorého budú musieť mimovládne organizácie financované zo zahraničia povinne uvádzať, že sú zahraničnými agentmi.

Istý priestor na prezentáciu našich cieľov je k dispozícii v alternatívnych médiách. Dôležité je vyvíjať tlak na verejnoprávnu televíziu, aby obmedzovala programy, ktoré degradujú človeka a nahrádzať ich programami, ktoré človeka povznášajú, vyzdvihujú ľudskú šľachetnosť, statočnosť, lásku k rodine a vlasti, k pravým ľudským hodnotám. Je treba ukázať, že cesta k lepšej spoločnosti je reálna a postupne získavať pre ňu ľudí odhodlaných, odvážnych, vzdelaných s vysokými morálnymi kvalitami.

Národnoštátne záujmy Slovenska musia byť nadradené nad záujmy veľkokapitálu! Hodnota každého človeka je väčšia ako hodnota papierov počmáraných číslami.

Oblasť výchovy a vzdelávania

Mocenské elity uskutočňujú svoju moc a nadvládu vďaka tomu, že značná časť obyvateľstva je udržiavaná v nevedomosti, nezaujíma sa o spoločenské dianie, a preto je ľahko manipulovateľná. Ich obrovský mediálny tlak je nasmerovaný na degradáciu človeka. Spoločnosť sa utápa v bahne morálneho rozkladu, bezduchosti, vulgárnosti, propagácie sexuálnych zvráteností a násilia, primitivizmu a bezohľadného egoizmu. Človek duchovne zotročený, psychicky zdeptaný a udržiavaný v nevedomosti je ľahko ovládateľný. Stojíme nad priepasťou a jedinou cestou záchrany je duchovné obrodenie človeka. Veľkú úlohu v tom zohrá obrodené školstvo, ktoré bude klásť hlavný dôraz na rozvoj tvorivého duchovného potenciálu mládeže a na tie odborné oblasti, ktoré sú perspektívne z hľadiska budúcich potrieb spoločnosti a národného hospodárstva. Dôraz sa bude klásť na povznesenie vlastenectva, hrdosti na bohatú históriu slovenského národa vo všetkých jej historických obdobiach, ktorej kriminalizovanie bude zakázané. Taktiež bude zakázané kriminalizovanie slobody slova a prejavu, okrem výziev k násiliu. Budú do popredia kladené morálne hodnoty ako šľachetnosť, statočnosť, dobrosrdečnosť, obetavosť, láska k rodine, vlasti a blížnym.

Komerčné prostredie v školstve sa zvrhlo na nezdravé súťaženie o klientov - študentov. Učitelia pod rozličnými tlakmi boli vtiahnutí do tejto súťaže a prevzali časť kompetencie riadiacej administratívy školy na svoje plecia. Dnes je učiteľ niekedy viac úradníkom ako učiteľom. Výsledkom tohto procesu je výrazné zníženie kvality vzdelávania, frustrácia schopných učiteľov a bujnejúce rodinkárstvo v oblastiach s vyššou nezamestnanosťou. Rodinkárstvo je nezriedka presiaknuté až na krajské úrady a sú vytvárané klanové línie. Takéto prostredie je miestom s prekvitajúcou korupciou.

Komerčné prostredie v školstve prinieslo živelnosť v oblasti študijných odborov, kde bol zaregistrovaný neúmerný nárast odborov s marginálnym prínosom pre spoločnosť. Evidovaná je na jednej strane nízka kvalita vzdelávacieho procesu, na druhej strane množstvo absolventov, ktorí sa nemajú kde uplatniť. Títo absolventi potom pracujú ako nekvalifikovaná pracovná sila v úplne iných odboroch ako vyštudovali alebo absolvujú rekvalifikačné kurzy. Takáto anarchia vo vzdelávaní prináša ťažké straty pre ekonomiku a frustráciu medzi mladými ľuďmi, ktorí častokrát končia v zahraničí ako lacná pracovná sila.

Je nevyhnutné, aby opäť štát prevzal plnú kontrolu nad vzdelávaním. Štát na základe demografických údajov a potrieb v hospodárstve musí presne definovať počet absolventov pre jednotlivé odbory a určiť školy, ktoré budú vzdelávanie zabezpečovať. Je potrebné oslobodiť učiteľa od administratívnej práce, je nevyhnutná reálna podpora vyučovacieho procesu zo strany štátu. Nie formou neadresných kreditových systémov, ale ponukou reálne potrebných vzdelávaní, formou školení, praktického výcviku, či konferencií. Stanovené vzdelávacie štandardy a učebné osnovy musia byť podporené databázou podporných materiálov počínajúc od už vypracovaných príprav na každú jednu hodinu, cez rôzne vzdelávacie videá, kvízy či hry spestrujúce hodinu. Učiteľ musí mať možnosť čerpať potrebné chýbajúce informácie, ktoré by spestrili náročný vyučovací proces, zo širokej bázy materiálov spoľahlivého pôvodu. Je absurdné, aby pretrvával stav, v ktorom by sa učiteľ každým rokom pripravoval na tri, štyri, či päť nových predmetov. Je vylúčené, aby si učebné materiály (hlavne na predmety, kde je rýchly technický a technologický posun) musel zháňal pokútnym spôsobom na internete. Učiteľ to môže robiť a je dobré, ak je v tomto smere aktívny, ale zároveň musí mať štátom garantovanú bázu dát, o ktoré sa môže oprieť vo svojom vzdelávaní, ale aj pri vzdelávaní študentov.

Vytvorením takýchto podmienok, chceme presadzovať štátnu koncepciu zameranú na podnecovanie tvorivého potenciálu žiakov, študentov, ale aj učiteľov a vzbudzovanie aktívneho záujmu o získavanie nových vedomostí a zručností.

Oblasť zdravia

Základom duševne zdravej spoločnosti je aj fyzicky zdravé obyvateľstvo. Je potrebné sústrediť pozornosť na propagáciu prevencie chorôb a zdravého životného štýlu, aby sme mali zdravú populáciu až do vysokého veku. Pôjde hlavne o posilňovanie imunitného systému. V tejto veci by mala zohrať dôležitú úlohu verejnoprávna televízia, ktorá by namiesto programov s primitívnou zábavou propagovala názory kvalitných, finančne a lobisticky nestranných lekárov. Slobodné prejavy odborníkov v oblasti zdravia a výživy nemôžu byť pranierované a zosmiešňované médiami, a už vôbec nemôžu byť predmetom ich ekonomického postihu, či zákazom vstupu do médií. Nesúhlasné stanoviská môžu byť predmetom verejnej odbornej diskusie s rovnovážnym početným postavením zástancov a odporcov. Občania majú právo oboznámiť sa so všetkými poznatkami a na základe toho slobodne zaujať svoje vlastné osobné stanovisko. Len na základe širokospektrálnych a všeobecne dostupných informácií sa môže občan skutočne slobodne rozhodnúť o výbere liečebného postupu a type liečiv.

Dnešný zdravotný systém je zameraný predovšetkým na potláčanie vonkajších prejavov chorôb a nie na odstraňovanie príčin. V oblasti certifikovaných liečiv a liečebných postupov sa prelievajú obrovské peniaze, ktoré sú pre ich vlastníkov investíciou zameranou na zisk. Cieľom nie je liečiť, ale hlavne zarobiť. Komerčná platforma medicínskeho prostredia takto deformuje podstatu a poslanie zdravotníctva. Pre ozdravenie populácie Slovenska je v prvom rade nevyhnutné odkliať komerčnú platformu a zbaviť ju neomylného dogmatizmu. Alternatívne, často veľmi lacné liečebné postupy a medikamenty nie sú preplácané zdravotnými poisťovňami a v súčasnosti sú silnými lobistickými skupinami stavané na hranicu zákona. V slobodnej spoločnosti je prirodzený aj slobodný názor na liečenie a takýto slobodný názor musí byť občanom aj prakticky vymožiteľný od všetkých štátnych a neštátnych inštitúcií participujúcich na jeho liečbe.

Vzdelanie, zdravotníctvo a sociálna oblasť musia byť úplne v rukách štátu. Tieto oblasti sú financované z našich daní a odvodov a je neprípustné, aby sa na nich priživovali či tvorili zisky súkromné finančné skupiny.

Oblasť národného hospodárstva

Kapitál musí byť podriadený štátu, a nie naopak, štát záujmom veľkokapitálu. Rast úlohy štátu sa bude diať postupným zvyšovaním jeho podielu vo vlastníctve kapitálu. Predovšetkým bude potrebné prinavrátiť pod kontrolu štátu strategické sieťové odvetvia v oblasti energetiky a vodárenstva, ktoré Dzurindova vláda odovzdala pod kontrolu cudzieho veľkokapitálu. V žiadnom prípade nesmieme pripustiť, aby sa do rúk zahraničného kapitálu dostali strategické zdroje (voda, pôda, lesy, vzácne suroviny) pod zámienkou potreby získania finančných zdrojov na krytie strát z koronakrízy.

Aj keď je naša ekonomika závislá od zahraničného kapitálu, predovšetkým nemeckého, nemôže byť štát v jeho područí. Práve naopak, povinnosťou vlády je brániť a presadzovať štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť tým, že nadradí naše národno-štátne záujmy nad záujmy nadnárodných inštitúcií a zahraničného kapitálu, ktorý sa musí dostať do pozície byť vďačným za možnosť podnikať na slovenskom trhu rešpektujúc našu štátnu suverenitu a zvrchovanosť.

Štát bude musieť prijať opatrenia na záchranu perspektívnych podnikov, ktoré môžu vďaka koronakríze skrachovať, ale ktoré sú veľmi potrebné pre hospodárstvo. Časť podnikov, ktoré sú pre hospodárstvo dôležité a ktorým hrozí krach môže štát vziať pod svoje krídla urobiac z nich štátne podniky. Takisto by pre perspektívne oblasti mal štát zakladať nové štátne podniky. Bude však potrebné úplne zmeniť pravidlá fungovania štátnych podnikov, aby nedochádzalo k šafáreniu a mrhaniu zdrojov cestou korupcie, neúmerných platov a odmien (budú závislé na priemernej mzde podniku). Na peniazoch na záchranu ekonomiky Slovenska sa nesmie šetriť.

Treba zabrániť, aby zhoršujúca sa životná situácia nútila občanov zadlžovať sa a odovzdávať svoj nehnuteľný majetok (domy, byty, pozemky) do rúk súkromných bánk a veľkokapitálu podľa vzoru USA. Len štát by mal mať pravo preberať tento majetok pod svoju dočasnú správu a zabrániť, aby zlá finančná situácia v dôsledku straty zamestnania či choroby vyhadzovala ľudí na ulicu. Každý takto postihnutý občan bude mať právo obrátiť sa na štát so žiadosťou o pomoc a štát v odôvodnených prípadoch bude povinný túto pomoc poskytnúť. Štát musí prevziať úplnú kontrolu nad exekučným systémom a stanoviť prísne a presné pravidlá, aby nedochádzalo k jeho zneužívaniu. Exekútori budú musieť byť štátnymi zamestnancami.

Keďže liberálny model ekonomiky sa ukázal ako neúspešný a priviedol západnú civilizáciu na pokraj kolapsu, je nutné prejsť k modelu centralizovaného riadenia z celoštátnej úrovne. Je potrebné vypracovať nadrezortný jednotný centrálny systém riadenia ekonomiky s uplatnením cieľového programového plánovania a riadenia, ktoré bude koordinovať spoluprácu jednotlivých rezortov na dosiahnutie stanovených cieľov hospodárstva smerujúcich k zvyšovaniu životnej úrovne a blahobytu obyvateľstva. Kvôli rozpracovaniu a zavedeniu tohto centrálneho systému riadenia národného hospodárstva na najbližšie roky bude zriadený programový tím, do ktorého sa aktívne zapoja predstavitelia jednotlivých rezortov, ale hlavne špičkoví odborníci zo Slovenskej akadémie vied, NBS, Slovenského štatistického úradu a vysokých škôl. Hlavným finančným nástrojom centrálneho systému riadenia (CRS) sa stanú investičné zásahy štátu do najperspektívnejších oblastí cez vládne investičné programy a dotácie. Riadenie takého zložitého systému, akým je národné hospodárstvo si vyžaduje praktickú aplikáciu špičkových vedeckých metód. Riadenie spoločnosti sa musí dostať na vysokú vedeckú úroveň a nemôže byť ponechané na chaotické nekompetentné rozhodovanie, ako sa to deje v súčasnosti.

Základom pre vedecké riadenie národného hospodárstva by mal byť makroekonomický model rovnováhy Keynesa, vychádzajúci z dvojakého spôsobu určenia výšky HDP (Y):

1. Y = C + I + G + (Ex - Im) = AD

2. Y = C + S + T

kde: Y - HDP, C - spotreba, I - investície, G - vládne výdavky, Ex - export, Im - import,

S - úspory, T - dane (resp. príjmy štátneho rozpočtu), AD - agregátny dopyt

Z uvedených dvoch vzorcov stanovenia výšky HDP dostaneme základnú rovnicu:

(S - I) + (T - G) = Ex - Im

Vzťah (T - G) predstavuje saldo štátneho rozpočtu. Ak je záporné, ide o rozpočtový deficit.

Vzťah CA = Ex - Im vyjadruje saldo obchodnej bilancie. Ak však zohľadňuje okrem inkás za export a platby za import tovarov a služieb aj bilanciu primárnych a sekundárnych výnosov ovplyvňujúcich výšku národných úspor, potom predstavuje saldo bežného účtu platobnej bilancie CA, čiže:

CA = (T - G) + (S - I)

Z uvedeného vzťahu vidíme, že ak sa nemení vzťah medzi úsporami S a investíciami I, potom zmena salda štátneho rozpočtu (T-G) je sprevádzaná rovnakou zmenou salda bežného účtu platobnej bilancie CA v absolútnom vyjadrení. Ak je saldo štátneho rozpočtu záporne (rozpočtový deficit) a súčasne je záporne aj saldo bežného účtu platobnej bilancie, hovoríme o dvojitom deficite.

Z uvedených dvoch vzťahov dostaneme aj rovnicu ekonomickej rovnováhy:

I + G + Ex = S + T + Im

Je to statické vyjadrenie rovnováhy. Ak chceme vyjadriť vývoj v čase t (dynamický model), ktorý zachytáva v čase zmeny v jednotlivých parametroch, dostaneme:

I(t) + G(t) + Ex(t) = S(t) + T(t) + Im(t)

Aj keď sa veľkosti parametrov v čase menia, vždy sa menia tak, že rovnica rovnováhy zostáva zachovaná. Uvedené makroekonomické vzťahy nám umožňujú predvídať, k akým zmenám bude dochádzať, ak budeme ovplyvňovať jednotlivé parametre, napr. ak zmeníme pomer medzi exportom a importom, znížime dane či zvýšime vládne výdavky, stimulujeme rast investícií a pod.

Samozrejme, v danom makroekonomickom modeli ide o agregované ukazovatele, ktoré sa skladajú z ich jednotlivých zložiek. Tak napr. dane majú vlastnú štruktúru, vládne výdavky odvetvovú štruktúru, podobne aj import a export, atď. Čiže je nutné vypracovať komplexný model, ktorý všetky tieto súvislosti bude v sebe zahŕňať. Tento model by nemal byť iba prognostický, ktorý na základe štatistických kriviek vývoja jednotlivých parametrov v minulosti ich bude extrapolovať do budúcnosti, ale mal by to byť interaktívny model, ktorý by ukázal, aké dopady budú mať na HDP a iné parametre jednotlivé opatrenia prijaté vládou, napr. zníženie daní, rast dôchodkov, a pod. Napríklad aj také opatrenie, ako rast vládnych výdavkov a investícií v súvislosti s rozbehom výstavby štátnych nájomných bytov - t.j. ako sa zároveň bude zvyšovať HDP, rast zamestnanosti a miezd, odvodov z nich, spotreba, importná potreba, saldo štátneho rozpočtu či platobnej bilancie, atď. Každá investičná aktivita by mala viesť k ekonomickému rastu, zvyšovaniu životnej úrovne a motivácii k návratu tých občanov, ktorí odišli za prácou do zahraničia. Netreba sa báť rozumných investícií, ani rastu dôchodkov, ktoré stimulujú spotrebu a teda aj ekonomiku. Predovšetkým je treba podporovať slovenských podnikateľov a živnostníkov a znižovať pritom mieru rastu importu v porovnaní s mierou rastu exportu napríklad stimulovaním domáceho poľnohospodárstva s donútením obchodných reťazcov nakupovať domácu produkciu - napr. zavedením prísnej kontroly stanovených kvót domácej produkcie, atď.

Interaktívny makroekonomický model so stromovou štruktúrou, kde každý agregovaný parameter sa odvíja od stále viac a viac rozčlenených detailných parametrov so špecifikovanými vzájomnými funkčnými závislosťami, by mala mať na stole vláda, aby si mohla sama modelovať zvolené scenáre a ich dopady. Malo by byť povinnosťou SAV takýto interaktívny model vypracovať a dať k dispozícii vláde pri zavádzaní do praxe CRS. Súčasťou tohto modelu by boli aj iné ekonomické modely, napríklad model Leontieva, ktorý sleduje vzájomnú previazanosť jednotlivých odvetví, a to ako tieto spotrebúvajú vstupy z iných odvetví (medzispotreba) a ako zapájajú primárne výrobné faktory (pridaná hodnota) pre svoju vlastnú produkciu. Taktiež sleduje užitie tejto produkcie ako vstupu do iných odvetví (medzispotreba) alebo na konečnú spotrebu.

Aplikácia vedy v riadení hospodárstva výrazne zefektívni využitie disponibilných zdrojov, či už ľudských alebo materiálnych. Štát by sa mal zamerať predovšetkým na podporu rozvoja perspektívnych vysoko sofistikovaných technologických odvetví s vysokou pridanou hodnotou využívajúc vzdelanostný potenciál špičkových odborníkov. V rámci investičnej politiky štátu treba podporiť tiež investície do stavebníctva pri výstavbe pomerne lacných modulárnych nájomných bytov, ako aj do infraštruktúry, hlavne dostavby diaľnic.

Oblasť poľnohospodárstva a potravinárstva

Kríza ukázala, aká dôležitá je potravinová sebestačnosť. Štát musí investovať veľké čiastky na podporu a oživenie poľnohospodárstva, živočíšnej výroby a potravinárstva. Musíme sa odpútať od obmedzení a kvót, ktoré nám diktuje EÚ a dávať štátne garancie producentom na odkúpenie ich produkcie a ich umiestnenie do obchodných sietí. Za týmto účelom rozširovať a budovať siete slovenských obchodov predávajúcich hlavne slovenské výrobky. Pre zahraničné obchodné reťazce stanoviť povinné kvóty v percentuálnom vyjadrení nákupu domácej produkcie. V rámci ochrany životného prostredia výrazne obmedziť ťažbu dreva a jeho vývoz do zahraničia zaťažiť vysokými dňami alebo zakázať. Taktiež zakázať zahraničným spoločnostiam vyvážať vodu či budovať potrubia na vývoz pitnej vody do zahraničia.

Oblasť bankovníctva a finančníctva

Skutočne demokratický systém nemôže existovať bez toho, aby mal štát v rukách kontrolu nad financiami a podstatnú časť bankového sektora vo svojom vlastníctve. Súčasný stav, kedy emisia peňazí je v rukách súkromných centrálnych bánk doviedla medzinárodný menový systém (MMS) k obrovskej kríze sprevádzanej enormnou zadlženosťou západných krajín a jeho obyvateľstva a do absurdity nafúknutej finančnej bubliny na trhoch cenných papierov, keď fiktívne aktíva mnohonásobne (viac ako 300-násobne v prípade zlata) prevyšujú reálne aktíva a obchodovateľné komodity. Mocenské elity sa snažia situáciu riešiť úplným odstránením hotovostných peňazí a nastolením totálnej kontroly nad finančným svetom a obyvateľstvom. Toto však nesmieme pripustiť za žiadnu cenu a musíme sa pripraviť sa na očakávaný krach súčasného finančného systému a vytvorenie úplne nového medzinárodného menového systému, na ktorom sa dohodnú európske štáty a ktorý bude pravdepodobne sprevádzaný prechodom od spoločnej meny k národným menám.

Čokoľvek by sa dialo na finančnom trhu (napr. bankroty), štát sa musí stať garantom toho, že slovenský občan nepríde o svoje úspory. Štát by mal postupne preberať do svojich rúk bankovníctvo, zriadiť banku vo svojom výlučnom vlastníctve, prípadne výrazne rozšíriť spektrum finančných služieb vlastnenej štátom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky nielen na podnikateľské subjekty, ale aj široké vrstvy obyvateľstva.

Štát musí získať rozhodujúci podiel na finančnom trhu. Bez toho, aby mal v rukách oblasť financií, ktoré sú krvou hospodárstva, nemôže účinne uplatňovať svoju štátnu menovú, fiškálnu a národohospodársku politiku. Cez fiškálnu politiku štát ovplyvňuje hospodárstvo s cieľom stabilizácie ekonomiky, realizácie investičných zámerov a dosahovania požadovaných makroekonomických ukazovateľov pomocou finančných nástrojov, pričom štátny rozpočet je najdôležitejším nástrojom fiškálnej politiky.

Oblasť zahraničného obchodu

Cieľom je znížiť import tovarov, predovšetkým v oblasti potravinárstva a nahradiť ich domácou produkciou. Veľké úniky zisku, a tým aj finančných zdrojov zo Slovenska spôsobujú spoločnosti v rukách zahraničného kapitálu, vrátane sprivatizovaných sieťových odvetví a tzv. offshore spoločnosti, t.j. spoločnosti, ktoré presunuli svoje sídla do krajín s nízkym alebo nulovým daňovým zaťažením, čo znamená daňový únik z krajín, kde bol zisk vyprodukovaný v rámci podnikateľskej aktivity do daňových rajov. Bude potrebné prijať také právne úpravy, ktoré značne obmedzia či dokonca zabránia takýmto spoločnostiam podnikať na slovenskom kapitálovom trhu alebo vyvážať zisky do cudziny. V salde bežného účtu platobnej bilancie je výrazne záporné saldo účtu výnosov z priamych investícií, predstavujúce takmer 20 % štátneho rozpočtu, čo sú prostriedky vyprodukované na Slovensku, ale odchádzajúce do zahraničia. Je to oveľa viac, než je čistý príjem z eurofondov. Slovensko je ekonomickým vazalom a dojnou kravou pre západný kapitál. Žiaľ, vďaka tomuto vazalstvu a rusofóbnej zahraničnej politike nevyužíva veľké možnosti, ktoré pre našu ekonomiku predstavuje obrovský ruský trh. Cieľom preto je výrazne zvýšiť aktivitu nášho zahraničného obchodu čo sa týka prieniku na ruské trhy, o ktoré sa bije aj západný kapitál, a tak diverzifikovať našu jednostrannú orientáciu.

Oblasť obrany a bezpečnosti štátu

Riadená utečenecká invázia predstavuje obrovské bezpečnostné riziko pre celú Európu, a teda aj Slovensko, ktoré v rámci azylovej politiky za žiadnych okolností nesmie pripustiť prijímanie migrantov s nám cudzorodou a nekompatibilnou kultúrou a v tejto záležitosti vystupovať jednotne s ostatnými krajinami V4. Naša účasť v aktivitách NATO, ktoré miesto toho, aby chránilo Európu pred riadenou inváziou migrantov, odpútava pozornosť údajnou ruskou hrozbou a provokatívnym správaním v blízkosti ruských hraníc. Nesmieme pripustiť budovanie cudzích vojenských základní na našom území, aby sme sa nestali terčom odvetného úderu v prípade vyprovokovania Ruska.

V našich búrlivých časoch sprevádzaných riadeným rozvratom západnej civilizácie a nástupom globálneho fašizmu je celkom reálne, že tak ako počas 2. svetovej vojny, aj v súčasnosti sa brzdou nastoľovania globálneho fašizmu v Európe stane Rusko schopné garantovať Slovensku štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť. Preto je potrebné rozbehnúť diplomatické prípravy na uzatvorenie bezpečnostnej zmluvy s Ruskom. O tom, že Rusko sa stáva superveľmocou už nepochybuje nikto. Nielen vďaka svojej vojenskej sile, ale hlavne vysokej morálnej prevahe, kde zdravý rozum a duchovný potenciál národa nebol porazený primitivizmom, šialenstvom, zvrátenosťou a zvrhlosťou, ako sa to udialo vďaka liberálnemu progresivizmu na "vyspelom" a "civilizovanom" kolektívnom Západe.

Je potrené zakázať politickú aktivitu mimovládnych organizácii financovaných zo zahraničia, u ktorých je podozrenie na spoluprácu so zahraničnými tajnými službami a nedovoliť im zasahovať do činnosti vlády, parlamentu, súdnictva, prokuratúry, polície a bezpečnostných zložiek štátu a prenikať do škôl a na akademickú pôdu.

Obranyschopnosť štátu nie je možné efektívne zabezpečiť bez náležitej vojenskej prípravy obyvateľstva. V tejto súvislosti je potrebné znovu zaviesť povinnú polročnú základnú vojenskú službu pre mladých mužov.

Oblasť medzinárodnej politiky

Svetovládne mocenské elity urobili z EÚ nástroj nastolenia diktátu ich nadnárodných korporácií so zámerom zlikvidovať európske národy a štáty, oslabiť pôvodné obyvateľstvo nainfikovaním zvrátených ideológií rodovej rovnosti, LGBTI a feminizmu a cielenou migráciou. Takto usmerňovať vývoj k diktátorskému superštátu.

EÚ, ktorá vznikala ako hospodárske spoločenstvo štátov, sa v posledných rokoch premenila na nástroj politickej diktatúry veľkokapitálu. V súčasnosti predstavuje obrovskú hrozbu pre štátnu suverenitu a národnú zvrchovanosť jednotlivých krajín. Pod zámienkou boja proti pandémii je snaha postupne v tichosti nastoliť totalitu.

Slovensko sa musí snažiť o rozvíjanie dobrých vzťahov so všetkými štátmi a národmi Európy a v spoločnom zápase s ich skutočne demokratickými silami usilovať o pretransformovanie EÚ na spoločenstvo slobodných, suverénnych a zvrchovaných európskych národov.

Oblasť práva

Od prijatia slovenskej ústavy do zákonodarstva postupne prenikajú zákonné úpravy, ktoré likvidujú právny štát, jeho demokratické piliere a menia ho na totalitný režim, v ktorom je obmedzovaná sloboda slova a prejavu, nastoľuje sa teror strachu, prenasledovania a perzekúcie občanov nepohodlných tomuto režimu. Musí byť zaručená absolútna sloboda slova a prejavu (okrem vyzývania k násiliu, urážaniu vlasteneckého a náboženského cítenia, ponižovania dôstojnosti človeka) a zo zákonodarstva odstránené tie úpravy, ktoré ju obmedzujú, ako napríklad novely zákonov o boji proti extrémizmu, zákony kriminalizujúce názory na jednotlivé obdobia slovenskej histórie. Je potreba rozpustiť Špeciálnu prokuratúru, Špecializovaný trestný súd a NAKA ako nástroje nastoľovania totality a politického prenasledovania oponentov režimu a vládnej moci. Zároveň musí byť bezpodmienečne zrušený zákerný Lipšicov inkvizičný inštitút spolupracujúceho obvineného, tzv. kajúcnika, čiže udavača - kriminálnika. Najväčší podliaci a kriminálnici sťaby "kajúcnici", aby si zachránili svoju kožu, lživo, bez akýchkoľvek dôkazov obviňujú vytypované obete podľa nôt, ktoré sú im predkladané. Gestapácki prokurátori od obvinených vynucujú priznania inkvizičnými a sadistickými metódami. Nikto nesmie byť vzatý do väzby len na základe udaní kajúcnikov. To, čo sa prihodilo generálovi Milanovi Lučanskému je obrovskou výstrahou a hanbou našej prokuratúry, nášho súdnictva a väzenstva. Človek nesmie byť väznený, ponižovaný a mučený s cieľom vynucovania priznania.

Dôstojnosť človeka musí byť zaručená, a preto prvoradou úlohou novej vládnej garnitúry musí byť zrušenie všetkých zmienených nedemokratických právnych úprav a rozpustenie inštitúcií, ktoré sú nástrojom nastoľovania nebezpečnej totality a likvidácie právneho demokratického štátu!

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A ČLENSTVO

Hnutie sa opiera o úzku spoluprácu so Združením slovenskej inteligencie (ZSI). Je zamerané na zjednocovanie spoločenských a politických síl, združení, hnutí, strán, organizácií a inštitúcií, ktorým záleží na osude Slovenska, posilnení jeho zvrchovanosti a štátnej suverenity, ako aj na jeho riadenej transformácii na skutočne demokratickú spoločnosť v zmysle Programového manifestu Hnutia. Hlavným cieľom je spojiť úsilie výrazných slovenských osobností, vedcov a špičkových odborníkov z rozličných oblastí s vysokým morálnym kreditom a zapojiť ich do prípravy, rozpracovania a realizácie základných cieľov Hnutia. Hnutie víta spoluprácu so slovenskými podnikateľmi, ktorých záujmy sú v súlade s národnoštátnymi záujmami zvrchovaného Slovenska a zaslúžia si štátnu podporu pri realizácii programových cieľov štátu. Hnutie predpokladá vstúpiť na politickú scénu, nie však s cieľom ešte viac drobiť pronárodnú scénu, ale poskytnúť spoločnú platformu pre malé strany a hnutia s pronárodným a sociálnym zameraním, ktoré samostatne nemajú šancu dostať sa do parlamentu, ale môžu do spoločného hnutia delegovať svojich najspoľahlivejších členov, odborne zdatných s vysokým morálnym kreditom.